דת

מועדים ואירועים שונים שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א המנורה ושמן הזית כסמל החכמה בחנוכה במסכת בבא בתרא דף כה נאמר:"הרוצה שיחכים – ידרים, וסימנך: מנורה בדרום".

ורמזי חכמה רבים יש במנורה: על המנורה להיות מקשה אחת, ללמדנו, שאין לחלק את התורה, אלא, כולה מקשה אחת.

שבעת הקנים הם סמל לשבעת החכמות שיש בתורה.

ורמז לכך מצאנו במשלי ט' א':"חכמת בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה" אף שמן הזית מסמל חכמה משום שהוא מובא אל המנורה: במסכת הוריות דף יג כתוב: "חמישה דברים משיבים את הלימוד... הרגיל בשמן זית, דאמר ר' יוחנן: כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך, שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה".

וכן, מצינו במסכת מנחות דף פה, על הפסוק משמואל ב' יד:"וישלח יואב תקועה וייקח משם אישה חכמה", שואלת הגמרא: במה שונה העיר תקועה?, עונה ר' יוחנן: "מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה מצויה בהן". רמזים נפלאים מובאים בספרים על המילה "שמן": שלמים מסרו נפשם – זכר לכך שמסרו עצמם על קידוש ה'.

שלשה מצוות נצרו– רמז לכך שחירפו נפשם לקיים חודש, שבת ומילה.

למרות שהיוונים גזרו שמרם מלך נאמן –ה' הצילם מ: אנטיוכוס הרשע, ניקנור- שהיה משנהו ובגריס שר הצבא. שני משחיתים נהרגו – הם ניקנור ובגריס שהרגום ישראל.

מלך שלהם נס - זה אנטיוכוס הרשע, שנס וברח מעיר ממלכתו באישון ליל. שמן מזית נבחר – שמן זית הוא הראוי והמהודר ביותר להדלקה, כיוון שבו נעשה הנס.

שמונה נרות מדליקים – זכר לנס שנעשה בפך השמן.

שמש מעל נרות – את השמש יש להניח רחוק ומובדל משאר הנרות. שיברך מנר נוסף – לאחר שבירך "להדליק נר" ו"שעשה ניסים", מתחיל להדליק מהנר החדש.

מצד שמאל נדלקים – אופן ההדלקה הוא משמאל לימין. שמאל נכנס מניחם – מקום הנחת נר חנוכה הוא מצד שמאל, כדי שיהיה וכך מסובב במצוות.

שיעור מצוותן נאסרים – בחצי השעה הראשונה, שהוא שיעור ההדלקה, אסור ליהנות מאורם.

שימנעו נשים ממלאכה – מצווה על הנשים להימנע ממלאכה בעוד הנרות דולקים.חג אורים שמח מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת.

 

                                                                                                         download.jpg

                                                                                                             

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים